ကယားလူမ်ဳိးတုိ႔ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ျမန္မာႏုိင ္မာႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကယားျပည္နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ဖက္၊ ကရင္ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ ၊ ေျမာက္ဖက္ လတၱီတြဒ ၁၈ ံ ၅၀ ဒီဂရီႏွင့္ ၁၉ ံ၅၅ ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ဖက ္ ေလာင္ ဂ္ဂ် ီတြဒ ၉၇ ံ၁၀ ဒီဂရီႏွင့္ ၉၇ ံ၅၀ ဒီဂရီတုိ႔၏ အၾကားတြင္ တည္ရွိ၏။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္…


ခ်င္းျပည္နယ္ လူသိနည္းေနေသးတဲ့သမိုင္းဝင္ လွ်လ္လုမ္းခံတပ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ေတာ္လ်ွန္ေရးသမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ မင္းလွခံတပ္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယအထင္ျခား ဆုံးျဖစ္သည္ ့ လွ်လ္လုမ္းခံတပ္ (Siallum Fort) ႀကီးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဝါ့လာ့ေက်း႐ြာမွ တစ္မိုင္ခြဲခန္ ့အကြာေရမ်က္ျပင္အျမင္ ့ေပ ၄ဝဝဝ တြင္တည္ရိွၿပီးေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၉၃ ဒီဂရီ ၄၄ မိနစႏွင့္္ ေျမာက္ လတၱီက်ဳ ၂၃ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ္တြင္တည္သည္ ။ ၁၈၈၉ ခု ေမလ…မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွား ႏွင့္ တူမီးေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ပိတ္ပင္

မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွား ႏွင့္ တူမီးေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ပိတ္ပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာေစေရးအတြက္ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွားႏွင့္ တူမီးေသနတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔စၿပီး ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ဓေလ့ထံုးစံကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဓားပလိုင္းမ်ားကို္င္ေဆာင္သြားလာျခင္းသည္ လူ႔အသက္အႏၱရာယ္ကို  ေဘးျဖစ္ေစေလာက္ေသာ ျမစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား တိုးျမွင့္ျဖစ္ပြားေစႏုိင္၍ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕…